Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.


El capitalisme no es transforma: se’l destrueix

Quan la crisi va esclatar a les mans dels dirigents occidentals, a alguns, els més representatius i defensors (malgré lui?) de la filosofia que impregna el liberalisme més devastador de tots els temps – cal esmentar, entre d’altres, en Barak Obama , en Gordon Brown, l’Angela Merkel, en Nicolas Sarkozy i també, és clar, el nostre José Luis Rodríguez Zapatero – a tots ells se’ls va omplir la boca amb frases tan impressionants com que “el capitalisme ha de ser reformat”, “cal acabar amb l’especulació financera”, “cal més control del mercat”… i tot així per l’estil. Molts les van creure, encoratjats per la ignorància, la innocència o la necessitat peremptòria de creure en solucions taumatúrgiques. No és estrany que la gent del carrer cregui que en matèria econòmica es poden produir prodigis, quan el mateix president del Banc Central Europeu, en Jean-Claude Trichet, quan la crisi arribava al seu zenit més tenebrós, va tenir la grandíssima barra de dir, aquí mateix, a Barcelona, que “la crisi ens l’ha enviada Déu, però els que l’han de solucionar són els homes”. Portentós! El principal faent de les finances europees li endossa a Déu les males pràctiques del capitalisme per treure’s del damunt les responsabilitats del sistema, del qual ell mateix n’és un destacat representant. A veure qui li demana comptes a Déu. Però, ah!, la solució no li va encomanar al seu totpoderós, sinó a un col·lectiu boirós i globalitzat per la faceta probablement més imbècil d’en Trichet: els homes. El president del BCE no va tenir estómac suficient per encomanar la solució als mateixos que han causat el desastre, que no són tots els homes, sinó alguns (pocs) homes. Però la solució ja està en marxa. Grecs i espanyols la coneixerem a les nostres costelles.
Reformar el capitalisme… Sembla una broma i seria per morir-se de riure si no estés en joc el benestar de milions d’homes i dones. La reforma l’estem contemplant ara mateix: els bancs, als que els governs dels Estats Units, la Gran Bretanya, Alemanya, Espanya i altres països van omplir les arques amb els diners públics, els diners de tots els contribuents, segueixen especulant i incrementant els seus beneficis, guardant els diners a les seves caixes fortes sense concedir ni una engruna de crèdit a l’economia real. Els mercats continuen fent el que volen, les maniobres especulatives de gentussa emmascarada en l’anonimat fan tremolar de pànic països sencers, com la mateixa Espanya, desena potència econòmica del món, amb 46 milions d’habitants, una renda per càpita que supera els 27.000 euros anuals i un PIB que arriba a més del bilió i mig d’euros. Això vol dir que no només no es combat la crisi, sinó que s’hi està aprofundint en permetre als poders públics que els especuladors segueixin actuant al seu aire. En definitiva, el capitalisme enfonsa cada dia més les seves arrels en l’abonament que el sustenta: la depredació, la rapinya, l’especulació, l’explotació. Depredació, rapinya, especulació i explotació són els components genètics del capitalisme. Sense ells no existiria.
Per això és impossible reformar. Canviar els gens que li donen la seva raó de ser suposaria convertir-lo en una altra cosa, i això no ho consentiran els beneficiaris del sistema. Els pocs beneficiaris del sistema. Al capitalisme no se’l reforma: se’l destrueix fins als fonaments, fins que no en quedi ni un cep que pugui créixer i reproduir-se.
Cal remetre’s a lamentables i recent fets. En Rodríguez Zapatero, que pretenia passar a la Història com el president d’un Govern espanyol més obert a allò social, ha acabat clavant la cèrvix, espantat davant les cares ferèstegues que li posava el Senyor Mercat. L’ensurt ha estat tan gran, que les seves mesures per reduir el dèficit públic són les més dretanes que mai no ha gosat anunciar un primer ministre espanyol. Ni en Mariano Rajoy, home de dretes on n’hi hagi, hauria gosat arribar a tant per por a que se li calés foc al país. Així, el Senyor Mercat, els especuladors, els banquers … han acabat imposant el seu sant i senya: el capitalisme és intocable.
Però les mesures antisocials anunciades per en Rodríguez Zapatero són una declaració de guerra als sindicats. Veurem com se les arregla el president per fer que l’Ignacio Fernández Toxo, secretari general de CCOO, i en Cándido Méndez, líder de la UGT, s’empassin l’embolat i admetin que les mesures anunciades són les úniques possibles per redreçar un greuge del que cap de les víctimes que resultaran damnificades – que seran milions – en té la més mínima responsabilitat.

Versión en castellano

El capitalismo no se transforma: se le destruye

Cuando la crisis estalló en las manos de los dirigentes occidentales, a algunos, los más representativos y defensores (malgré lui?) de la filosofía que impregna el liberalismo más devastador de todos los tiempos –hay que mencionar, entre otros, a Barak Obama, Gordon Brown, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y también, cómo no, a nuestro José Luis Rodríguez Zapatero– a todos ellos se les llenó la boca con frases tan impresionantes como que “el capitalismo debe ser reformado”, “hay que acabar con la especulación financiera”, “es necesario más control del mercado”… y así por el estilo. Muchos las creyeron, alentados por la ignorancia, la  inocencia o la necesidad perentoria de creer en soluciones taumatúrgicas. No es extraño que la gente de a pie crea que en materia económica se pueden producir prodigios, cuando el mismísimo presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, cuando la crisis alcanzaba su cénit más tenebroso, tuvo la grandísima jeta de decir, aquí mismo, en Barcelona, que “la crisis nos la ha mandado Dios, pero quienes tienen que solucionarla son los hombres”. ¡Portentoso! El principal hacedor de las finanzas europeas le endosa a Dios las malas prácticas del capitalismo para sacurdirse las responsabilidades del sistema, del que él mismo es un destacado representante. A ver quién le pide cuentas a Dios. Pero, ¡ah!, la solución no se la encomendó a su todopoderoso, sino a un colectivo brumoso y globalizado por la faceta probablemente más imbécil de Trichet: los hombres. El presidente del BCE no tuvo agallas suficientes para encomendarle la solución a los mismos que han causado el desastre, que no son todos los hombres, sino algunos (pocos) hombres. Pero la solución ya está en marcha. Griegos y españoles la vamos a conocer en nuestras costillas.
Reformar el capitalismo… Parece una broma y sería para morirse de risa si no estuviera en juego el bienestar de millones de hombres y mujeres. La reforma la estamos contemplando ahora mismo: los bancos, a los que los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, España y otros países llenaron las arcas con el dinero público, el dinero de todos los contribuyentes, siguen especulando e incrementando sus beneficios, guardando los dineros en sus cajas fuertes sin conceder ni una migaja de crédito a la economía real. Los mercados continúan campando por sus respetos, las maniobras especulativas de gentuza enmascarada en el anonimato hacen temblar de pánico a países enteros, como la misma España, décima potencia económica del mundo, con 46 millones de habitantes, una renta per capita que supera los 27.000 euros anuales y un PIB que alcanza más del billón y medio de euros. Eso quiere decir que no solo no se combate la crisis, sino que se está profundizando en ella al permitir los poderes públicos que los especuladores sigan actuando a sus anchas. En definitiva, el capitalismo hunde cada día más sus raíces en el abono que lo sustenta: la depredación, la rapiña, la especulación, la explotación. Depredación, rapiña, especulación y explotación son los componentes genéticos del capitalismo. Sin ellos no existiría.
Por eso es imposible reformarlo. Cambiarle los genes que le dan su razón de ser supondría convertirlo en otra cosa, y eso no van a consentirlo los beneficiarios del sistema. Los pocos beneficiarios del sistema. Al capitalismo no se le reforma: se le destruye hasta los cimientos, hasta que no quede de él ni una cepa que pueda crecer y reproducirse.
Hay que remitirse a lamentables y reciente hechos. Rodríguez Zapatero, que pretendía pasar a la Historia como el presidente de un Gobierno español más abierto a lo social, ha acabado hincando la cerviz, espantado ante las caras torvas que le ponía el Señor Mercado. Tal ha sido el susto, que sus medidas para reducir el déficit público son las más derechistas que jamás se ha atrvido a anunciar un primer ministro español. Ni Mariano Rajoy, hombre de derechas donde los haya, hubiera osado llegar a tanto por miedo a que se le prendiera fuego al país. Así, el Señor Mercado, los especuladores, los banqueros… han acabado imponiendo su santo y seña: el capitalismo es intocable.
Pero las medidas antisociales anunciadas por Rodríguez Zapatero son una declaración de guerra a los sindicatos. Veremos cómo se las apaña el presidente para hacer que Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, y Cándido Méndez, líder de UGT, se traguen el embolado y admitan que las medidas anunciadas son las únicas posibles para enderezar un entuerto del que ninguna de las víctimas que resultarán damnificadas –que serán millones– tiene la más mínima responsabilidad.

Etiquetes de comentaris: